Ovaska vastuuttaisi oppilaitoksia nuorten äänestysaktiivisuudesta

Keskustan puoluesihteeri, Tampereella kuntavaaliehdokkaana oleva Jouni Ovaska ihmettelee tiedotteessaan oppilaitosten käytäntöä sulkea ovensa demokratialta.

– Korkea äänestysaktiivisuus on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden vastuulla. Etenkin nuorten demokratiasuhdetta on vahvistettava. On hätkähdyttävää, että osa yhteisistä oppilaitoksistamme ja korkeakouluistamme vieraannuttaa äänestysikäiset opiskelijansa äänestämisen kaltaisista kansalaisoikeuksista.

Ovaskan mukaan erityisesti useissa ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa kuntavaalit eivät saa näkyä millään tavalla oppilaitosten käytävillä. Oppilaitokset näkevät usein poliittisen toiminnan vain hankaloittavan oppilaitosten perustehtäviä eli koulutusta ja tutkimusta.

– Oppilaitokset voisivat ottaa esimerkkiä Lapin yliopistosta. Siellä koulutus ja kampuselämä eivät ole häiriintyneet poliittisten toimijoiden sisäänmarssista, vaan se on tuonut yhden yhteiskunnan tärkeistä sektoreista luonnolliseksi osaksi opiskelijoiden arkea.

 

Julkaistu Tamperelainen-lehdessä 21.3.2017

http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/499243-keskustan-ovaska-vastuuttaisi-oppilaitoksia-nuorten-aanestysaktiivisuudesta

 

 

FacebookTwitterGoogle+Jaa

Huolenpitoa – huomennakin

Blogi julkaistu Suomenmaassa 17.2.2017, Juha Sipilä ja Jouni Ovaska

Huolenpitoa – huomennakin

Olemme saaneet Suomen tilanteeseen pitkän alamäen jälkeen aikaan käänteen parempaan.

Talous kasvaa. Yhä useampi työtön on saanut työpaikan. Myönteistä kehitystä on nyt voimistettava.

Esimerkiksi nuoret ja pitkä­ai­kais­työt­tömät ansaitsevat huomattavasti valoisamman näkymän tule­vai­suu­teen.

Suomi on ollut pitkään uudistamatta. Velaksi elämisen lopet­ta­mi­seksi olemme joutuneet tekemään myös kipeitä päätöksiä.

Olemme kuitenkin pitäneet huolen, että kunnilta ei leikata. Se olisi pois päiväkodeista, peruskoulusta, terveys­kes­kuk­sista ja vanhus­ten­hoi­dosta.

Myös kunta­ta­lou­dessa olemme saaneet aikaan suun­nan­muu­toksen. Kuntatalous vahvistuu tänä vuonna tuntuvasti. Valtion ja kuntien välille on palautettu luottamus.

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu. Viemme maaliin sosiaali- ja terveys­pal­velu- sekä maakun­tau­u­dis­tuksen, jotta voimme turvata huolenpidon tasa-arvoisesti kaikille suomalaisille ja kehittää koko Suomea tasa­pai­noi­sesti myös tule­vai­suu­dessa.

Keskusta esitti jo ennen viime kuntavaaleja kotikunta-maakun­ta­mallin ratkaisuna palvelujen turvaamiseen ihmisen posti­nu­me­rosta tai lompakon paksuudesta riippumatta. Sitä olemme nyt toteuttamassa.

Tulevissa kunta­vaa­leissa haemme jokaisessa kotikunnassa suomalaisten tukea uudis­tus­po­li­tii­kalle, jotta yhdessä antamastamme huolen­pi­to­lu­pauk­sesta voidaan pitää kiinni.

Meille Keskustassa kotiseudun kehittäminen on arvokasta. Suomen voima on paikal­li­syh­tei­söissä.

Sosiaali- ja terveys­pal­velu- sekä maakun­tau­u­dis­tuksen jälkeen kotikuntien tärkein tehtävä on huolenpito ihmisten turvallisesta arjesta, perheiden aidon valin­nan­mah­dol­li­suuden tarjoavasta päivähoidosta ja tasa-arvoisesta peruskoulusta alkaen.

Yhä tärkeämpää on myös edellytysten luominen yritys­toi­min­nalle, työpaikoille ja laajemmin elinvoimalle. Koko maan voimavarat tarvitaan, jotta Suomi saadaan kuntoon.

Meille kotikunta on myös ihmisten lähiyhteisö, jossa kiinnitytään elämään ja jonka raken­ta­mi­sessa jokaisen on voitava olla mukana.

Eriar­vois­tu­misen torjuminen alkaa kotikunnista. Etenkin syrjäy­ty­mis­vaa­rassa olevat lapset ja nuoret meidän on yhdessä rakastettava takaisin turvalliseen arkeen niin, että ketään ei jätetä yksin.

Keskustan päävastustaja kunta­vaa­leissa on palvelujen saannin vaarantuminen. Jos hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa ei uudisteta, emme pysty pitämään tasa-arvoisesti huolta suomalaisista. Tätä emme hyväksy.

Keskustan vaihtoehdossa 100-vuotiaan Suomen suunta on eteenpäin koko maata rakentaen.

Jotta voimme kamppailla ykkössijasta, tarvitsemme mahdol­li­simman täydet ja monipuoliset ehdokaslistat jokaiseen kuntaan. Otetaan siis yhdessä loppukiri ehdo­ka­sa­set­te­lussa, jotta meillä on helmikuun lopussa eniten ehdokkaita.

Nyt jos koskaan meiltä kysytään sisua ja sydäntä sekä kykyä yhteen hiileen puhaltamiseen – aikaa on vielä 11 päivää.

Tulevina viikkoina paineen­sie­to­ky­ky­ämme testataan monta kertaa.

Pärjäämme sitä varmemmin, mitä enemmän keskitymme omaan työhömme, esitämme vaihtoehtomme ymmär­ret­tä­västi, kuuntelemme ihmisten huolia ja kritiikkiäkin ja ennen muuta muistamme, että luottamus on ansaittava uudelleen jokainen päivä.

Juha Sipilä on Suomen Keskustan puheenjohtaja, Jouni Ovaska puolu­e­sih­teeri.

Palvelu- ja tulevaisuusvaalit

Keskustelu julkisuudessa kärjistyy yleensä ennen vaaleja. Huhtikuun kuntavaalit eivät näytä olevan poikkeus. Poliittiset hyökkäykset kohdistuvat voimistuvasti Keskustaan ja meiltä kysytään sekä paineensietokykyä että kykyä keskittyä olennaiseen.

Olennaista on jatkaa uudistuksia Suomen kuntoon laittamiseksi ja ennen kaikkea työllisyyden parantamiseksi.

Hallituksen puoliväliriihessä on tehtävä ratkaisuja, joilla edelleen parannetaan varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä sekä helpotetaan ihmisten työllistämistä ja työllistymistä.

Kuntavaaleista puolestaan haemme valtakirjaa viedä sote- ja maakuntauudistus maaliin, jotta ihmisten palvelut, ennen kaikkea lääkäriin pääsy, hoito ja hoiva voidaan turvata tasa-arvoisesti koko maassa.

Meillä on myös esittää näkemys ja ratkaisuja tulevaisuuden kuntien rakentamiseen. Keskustan vaihtoehdossa kunnat ovat suomalaisten kotikuntia, jotka hoitavat arjen palvelut turvallisista lähikouluista alkaen, rakentavat osaltaan elinvoimaa koko maahan ja ovat ihmisten lähiyhteisö.

Keskustan valtakunnallinen vaalikampanja avataan viikon päästä 4. – 5. helmikuuta risteilyllä Tallinnaan. Julkistamme tuolloin vaalikampanjan päälinjat sekä puolueen vaaliohjelman, jolla seuraavina viikkoina haemme suomalaisten tukea.

Viime viikkojen keskustelu on osoittanut Keskustan olevan se puolue, joka on valmis uudistamaan Suomea rohkeilla ratkaisuilla. Olemme uudistuspolitiikan vaihtoehto myös kuntavaaleissa. Siinä missä Keskusta on viemässä sote- ja maakuntauudistuksen maaliin, SDP on palauttamassa uudistuksen lähtöruutuun. Se vaarantaisi ihmisten palvelut.

Me emme uudista pelkän uudistamisen vuoksi, vaan siksi, että Suomi saadaan kuntoon ja että koko maasta ja kaikista suomalaisista voidaan pitää huolta myös tulevaisuudessa.

Tästä liikenneverkkoselvityksessäkin pohjimmiltaan on ollut ja on kyse. Toivottavasti ratkaisuista teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseksi ja rakentamiseksi koko maassa saadaan keskustellen aikaan yhteinen näkemys yli puoluerajojen.

Olennaista on nyt ottaa yhdessä loppukiri kuntavaalien ehdokasasettelussa. Aikaa on helmikuun loppuun. Kuntavaaleissa pärjäämisen edellytys on, että Keskustalla on mahdollisimman täydet ja monipuoliset ehdokaslistat mahdollisimman monessa kunnassa.

Sipilän hallitus on tehnyt suunnanmuutoksen kuntapolitiikassa verrattuna viime vaalikauden kaaokseen ja sinipunapuolueiden suurkuntahankkeeseen.

Kuntien valtionosuuksista eli ihmisten palveluista ei leikata. Valtion ja kuntien välille on palautettu luottamus. Tälle yhteistyön ja sopimisen linjalle haemme tukea nyt, kun toteutamme isointa uudistusta suomalaisten palveluihin vuosikymmeniin.

Tapaamisiin viikon kuluttua valtakunnallisessa vaalistartissamme. Tehdään sen jälkeen yhdessä tulevaisuutta rakentava, keskusteleva ja kuunteleva vaalityö koko maassa. Palvelujen pelastaminen on Keskustalle tärkeintä.

 

Jouni Ovaska

Puoluesihteeri

Jounin Facebook:

zopo zp980
Подвесные потолки