Huolenpitoa – huomennakin

Blogi julkaistu Suomenmaassa 17.2.2017, Juha Sipilä ja Jouni Ovaska

Huolenpitoa – huomennakin

Olemme saaneet Suomen tilanteeseen pitkän alamäen jälkeen aikaan käänteen parempaan.

Talous kasvaa. Yhä useampi työtön on saanut työpaikan. Myönteistä kehitystä on nyt voimistettava.

Esimerkiksi nuoret ja pitkä­ai­kais­työt­tömät ansaitsevat huomattavasti valoisamman näkymän tule­vai­suu­teen.

Suomi on ollut pitkään uudistamatta. Velaksi elämisen lopet­ta­mi­seksi olemme joutuneet tekemään myös kipeitä päätöksiä.

Olemme kuitenkin pitäneet huolen, että kunnilta ei leikata. Se olisi pois päiväkodeista, peruskoulusta, terveys­kes­kuk­sista ja vanhus­ten­hoi­dosta.

Myös kunta­ta­lou­dessa olemme saaneet aikaan suun­nan­muu­toksen. Kuntatalous vahvistuu tänä vuonna tuntuvasti. Valtion ja kuntien välille on palautettu luottamus.

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu. Viemme maaliin sosiaali- ja terveys­pal­velu- sekä maakun­tau­u­dis­tuksen, jotta voimme turvata huolenpidon tasa-arvoisesti kaikille suomalaisille ja kehittää koko Suomea tasa­pai­noi­sesti myös tule­vai­suu­dessa.

Keskusta esitti jo ennen viime kuntavaaleja kotikunta-maakun­ta­mallin ratkaisuna palvelujen turvaamiseen ihmisen posti­nu­me­rosta tai lompakon paksuudesta riippumatta. Sitä olemme nyt toteuttamassa.

Tulevissa kunta­vaa­leissa haemme jokaisessa kotikunnassa suomalaisten tukea uudis­tus­po­li­tii­kalle, jotta yhdessä antamastamme huolen­pi­to­lu­pauk­sesta voidaan pitää kiinni.

Meille Keskustassa kotiseudun kehittäminen on arvokasta. Suomen voima on paikal­li­syh­tei­söissä.

Sosiaali- ja terveys­pal­velu- sekä maakun­tau­u­dis­tuksen jälkeen kotikuntien tärkein tehtävä on huolenpito ihmisten turvallisesta arjesta, perheiden aidon valin­nan­mah­dol­li­suuden tarjoavasta päivähoidosta ja tasa-arvoisesta peruskoulusta alkaen.

Yhä tärkeämpää on myös edellytysten luominen yritys­toi­min­nalle, työpaikoille ja laajemmin elinvoimalle. Koko maan voimavarat tarvitaan, jotta Suomi saadaan kuntoon.

Meille kotikunta on myös ihmisten lähiyhteisö, jossa kiinnitytään elämään ja jonka raken­ta­mi­sessa jokaisen on voitava olla mukana.

Eriar­vois­tu­misen torjuminen alkaa kotikunnista. Etenkin syrjäy­ty­mis­vaa­rassa olevat lapset ja nuoret meidän on yhdessä rakastettava takaisin turvalliseen arkeen niin, että ketään ei jätetä yksin.

Keskustan päävastustaja kunta­vaa­leissa on palvelujen saannin vaarantuminen. Jos hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa ei uudisteta, emme pysty pitämään tasa-arvoisesti huolta suomalaisista. Tätä emme hyväksy.

Keskustan vaihtoehdossa 100-vuotiaan Suomen suunta on eteenpäin koko maata rakentaen.

Jotta voimme kamppailla ykkössijasta, tarvitsemme mahdol­li­simman täydet ja monipuoliset ehdokaslistat jokaiseen kuntaan. Otetaan siis yhdessä loppukiri ehdo­ka­sa­set­te­lussa, jotta meillä on helmikuun lopussa eniten ehdokkaita.

Nyt jos koskaan meiltä kysytään sisua ja sydäntä sekä kykyä yhteen hiileen puhaltamiseen – aikaa on vielä 11 päivää.

Tulevina viikkoina paineen­sie­to­ky­ky­ämme testataan monta kertaa.

Pärjäämme sitä varmemmin, mitä enemmän keskitymme omaan työhömme, esitämme vaihtoehtomme ymmär­ret­tä­västi, kuuntelemme ihmisten huolia ja kritiikkiäkin ja ennen muuta muistamme, että luottamus on ansaittava uudelleen jokainen päivä.

Juha Sipilä on Suomen Keskustan puheenjohtaja, Jouni Ovaska puolu­e­sih­teeri.

FacebookTwitterGoogle+Jaa

Jounin Facebook:

Подвесные потолки